Category: Môn Sinh

Lớp 12

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG DI TRUYỀN 0

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG DI TRUYỀN

I. KÍ HIỆU  P : cặp bố mẹ ♀ : cơ thể cái F1 , F2  là đời con thế hệ 1 và thế hệ thứ 2  ♂ : cơ thể đực Fa...

QUY LUẬT PHÂN LI 0

QUY LUẬT PHÂN LI

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN MENDEN Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng. Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 hoặc nhiều tính...

QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP 0

QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

I. QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP – Lai hai cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về tính trạng màu hạt và hình dạng hạt: P: Hạt vàng,...

TƯƠNG TÁC GEN 0

TƯƠNG TÁC GEN

I. KHÁI NIỆM TƯƠNG TÁC GEN Là sự tác động qua lại giữa hai hay nhiều gen không alen cùng quy định một kiểu hình. “ Bản chất: Là sự tương tác...

LIÊN KẾT GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT HOÀN TOÀN) 0

LIÊN KẾT GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT HOÀN TOÀN)

I. THÍ NGHIỆM LAI RUỒI GIẤM CỦA MOOCGAN Ptc: Thân xám, cánh dài  x  Thân đen cánh cụt F1:             100% Thân xám, cánh dài Lai phân tích con đực F1: Pa:        ♂...

HOÁN VỊ GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN TOÀN) 0

HOÁN VỊ GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN TOÀN)

I. THÍ NGHIỆM CỦA MOOGAN P: Thân xám, cánh dài  ×  Thân đen, cánh cụt F1:             100% Thân xám, cánh dài Lai phân tích con cái F1 Pa:        ♀ F1 thân...

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 0

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

I. NST GIỚI TÍNH VÀ CƠ CHẾ TẾ BÀO HỌC XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG NST – NST giới tính là loại NST có chứa gen quy định giới tính...

DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 0

DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

I. DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN (DI TRUYỀN THEO DÒNG MẸ/ DI TRUYỀN TẾ BÀO CHẤT/ DI TRUYỀN NGOÀI NST) – Kết quả của 2 phép lai thuận nghịch là khác...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN VÀ TÍNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN VÀ TÍNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ

I. BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN 1. Bài toán thuận Phương pháp chung: Quy ước gen Tách các cặp gen có quy luật di truyền khác...

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN 0

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong...