Môn Sinh lớp 11

Lớp 11

CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT 2

CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

  I. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG 1. Cơ chế điều hòa sinh tinh Hình 1: Cơ...

ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI 2

ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

I. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT 1. Một số biện pháp làm thay đổi số con a. Sử...

PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA 1

PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

  I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ? 1. Khái niệm Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong...

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 1

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

  I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT – Sinh trưởng của cơ thể động vật...

CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 1

CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I. CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở...

CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 4

CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

II. CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI 1. Thức ăn Thức ăn ảnh hưởng mạnh nhất đến tốc độ sinh trưởng...

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 1

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  I. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT  Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá...

SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 1

SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  I. SINH SẢN HỮU TÍNH Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới do có sự hợp...

MỘT SỐ DẠNG TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 2

MỘT SỐ DẠNG TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT

  I. MỘT SỐ DẠNG TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 1. Tập tính kiếm ăn – Tác nhân...

HOOCMÔN THỰC VẬT 1

HOOCMÔN THỰC VẬT

I. KHÁI NIỆM HOOCMÔN  –  Hoocmôn thực vật (phytohormone) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra...