CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo A: Sơ đồ chung B: Cấu tạo chi tiết một phần của rễ 1. Lông hút; 2. Biểu bì; 3. Thịt vỏ; 4. Mạch rây; 5. Mạch...