Môn Hóa lớp 11

Lớp 11

ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA AXIT CACBOXYLIC 0

ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA AXIT CACBOXYLIC

  I. ĐIỀU CHẾ 1) Phương pháp điều chế chung* Oxi hóa không hoàn toàn hiđrocacbon, ancol, anđehit…:    C6H5-CH3...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN ANĐEHIT 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN ANĐEHIT

1. TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AgNO3/NH3 (PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC) Phương trình phản ứng tổng quát: RCHO + 2AgNO3...

BENZEN VÀ ANKYLBENZEN 0

BENZEN VÀ ANKYLBENZEN

I. CẤU TRÚC, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 1. Cấu trúc của phân tử benzen Có hai cách...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKIN 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKIN

I. CỘNG H2 Tùy theo xúc tác mà sản phẩm của phản ứng ankin cộng H2. – Khi có mặt...

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 1

ÔN TẬP CHƯƠNG 3

  I. Nhóm Cacbon: – Vị trí: nhóm IVA; thành phần: C, Si, Ge, Sn, Pb – Cấu hình e:...

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 3

ÔN TẬP CHƯƠNG 1

  1. Sự điện li – Sự điện li là quá trình phân li của các chất ra ion. Ví...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THẾ H CỦA NHÓM OH ANCOL 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THẾ H CỦA NHÓM OH ANCOL

1. Tính chất chung của ancol Tác dụng với kim loại kiềm TQ: R(OH)a+aNa→R(ONa)a+a2H2↑R{{(OH)}_{a}}+aNa\to R{{(ONa)}_{a}}+\frac{a}{2}{{H}_{2}}\uparrow (Nhận biết ancol) Ví dụ: ...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP OXI HÓA HOÀN TOÀN ANĐEHIT 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP OXI HÓA HOÀN TOÀN ANĐEHIT

Cũng giống như các hợp chất hữu cơ khác, anđehit dễ dàng tham gia vào phản ứng cháy khi được...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TÍNH AXIT CỦA AXIT CACBOXYLIC 3

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TÍNH AXIT CỦA AXIT CACBOXYLIC

  I. SO SÁNH TÍNH AXIT GIỮA CÁC PHÂN TỬ AXIT – Phân tử axit có nhóm cacbonyl C=O là...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANĐEHIT 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANĐEHIT

  I. PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO (PHẢN ỨNG KHỬ) PTTQ: CnH2n+1CHO+H2→Ni,toCnH2n+1CH2OH{{C}_{n}}{{H}_{2n+1}}CHO+{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}{{C}_{n}}{{H}_{2n+1}}C{{H}_{2}}OH Ví dụ: CH3CHO+H2→Ni,toCH3CH2OHC{{H}_{3}}CHO+{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}OH CH2=CH2CHO+2H2→Ni,toCH3CH2CH2OHC{{H}_{2}}=C{{H}_{2}}CHO+2{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}C{{H}_{2}}OH Phương pháp giải CnH2n+2-2a-m(CHO)m + ...