Môn Giáo Dục Công Dân lớp 11

Lớp 11

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất của cải vật chất a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất? Sản xuất của...

BÀI 2: HÀNG HOÁ – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG 1

BÀI 2: HÀNG HOÁ – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG

1. Hàng hóa a. Hàng hóa là gì? – Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa...

BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 1

BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

1. Nội dung của quy luật giá trị  – Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ...

BÀI 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 2

BÀI 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

1. Khái niệm cung  – cầu – Cầu: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua...

BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 1

BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa,...

BÀI 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 0

BÀI 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu...

BÀI 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 1

BÀI 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a. Khái niệm cạnh tranh – Cạnh tranh là cụm...