Lớp 11

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 11

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất của cải vật chất a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất? Sản xuất của...

BÀI 2: HÀNG HOÁ – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG 0

BÀI 2: HÀNG HOÁ – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG

1. Hàng hóa a. Hàng hóa là gì? – Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa...

BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 0

BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

1. Nội dung của quy luật giá trị  – Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ...

BÀI 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 0

BÀI 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

1. Khái niệm cung  – cầu – Cầu: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua...

BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 0

BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa,...

BÀI 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 0

BÀI 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu...

TỪ VỰNG UNIT 1 – THE GENERATION GAP 0

TỪ VỰNG UNIT 1 – THE GENERATION GAP

1. afford  /əˈfɔːd/  (v): có khả năng chi trả – We can’t afford to go abroad this summer. (Chúng tôi không thể đi...

MODAL VERBS: SHOULD & OUGHT TO; MUST & HAVE TO 0

MODAL VERBS: SHOULD & OUGHT TO; MUST & HAVE TO

I. MUST & HAVE TO 1. Must + V –  Diễn đạt sự cần thiết hoặc bắt buộc phải làm điều...

STRONG AND WEAK FORMS OF WORDS IN CONNECTED SPEECH 0

STRONG AND WEAK FORMS OF WORDS IN CONNECTED SPEECH

(Cách đọc âm mạnh và âm yếu của từ nối trong lời nói) Trong tiếng Anh có những từ không...

READING COMPREHENSION ABOUT RELATIONSHIPS 0

READING COMPREHENSION ABOUT RELATIONSHIPS

1. Điền vào chỗ trống: – Nghĩa của từ vựng – Liên từ – Cụm động từ  2. Kỹ năng...