Môn Toán lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 10

HYPEBOL 0

HYPEBOL

  1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định \({F_1},\,\,{F_2}\) với \({F_1}{F_2} = 2c\left( {c > 0} \right)\) và hằng...

ELIP 0

ELIP

  1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định \({F_1},\,\,{F_2}\) với \({F_1}{F_2} = 2c\left( {c > 0} \right)\) và hằng...

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG TRÒN 0

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG TRÒN

  1. Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn Cho đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm...

BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG 0

BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG

  1. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng Cho hai vectơ \(\overrightarrow a  = ({x_1};{y_1})\) và \(\overrightarrow b ...

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 0

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  1. Định lí côsin Trong tam giác \(ABC\) với \(BC = a,\,\,AC = b\) và \(AB = c\). Ta...

MỘT SỐ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 0

MỘT SỐ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

  1. Kiến thức cần nhớ a) Phương trình tổng quát Cho đường thẳng \(\Delta \) đi qua \({M_0}({x_0};{y_0})\) và...

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC 0

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

  1. Góc giữa hai đường thẳng Cho hai đường thẳng Δ1:a1x+b1y+c1=0 có VTPT \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {{a_1};{b_1}} \right)\);...

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 0

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

  1. Phương trình đường tròn – Phương trình đường tròn C  tâm \(I\left( {a;b} \right)\), bán kính R là:\({(x...

MỘT SỐ CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC 0

MỘT SỐ CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

  1. Công thức cộng \(\begin{array}{l}\sin (a + b) = \sin a.\cos b + \sin b.\cos a\\\sin (a – b)...

CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VÉC TƠ 0

CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VÉC TƠ

  1. Định nghĩa vectơ Vectơ là đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng...