Lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 10

ÔN TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH HÓA 10 0

ÔN TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH HÓA 10

  I. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH – Nhóm VIA gồm các nguyên tố: O, S, Se...

ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HÓA 10 1

ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HÓA 10

  * Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất Đi từ flo đến iot: – Trạng thái tập...

BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 0

BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG

  1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người a. Cộng đồng...

BÀI 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG & BẢO VỆ TỔ QUỐC 0

BÀI 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG & BẢO VỆ TỔ QUỐC

  1. Lòng yêu nước a. Lòng yêu nước là gì? – Lòng yêu nước là tình yêu quê hương,...

BÀI 15: CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI 0

BÀI 15: CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI

  1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường a. Ô...

BÀI 16: TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN 0

BÀI 16: TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

1. Thế nào là tự nhận thức về bản thân – Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn...

BÀI 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG & PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG 0

BÀI 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG & PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG

1. Thế nào là mâu thuẫn?  Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong...

BÀI 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT & HIỆN TƯỢNG 0

BÀI 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT & HIỆN TƯỢNG

1. Chất Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng,...

BÀI 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT & HIỆN TƯỢNG 0

BÀI 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT & HIỆN TƯỢNG

1. Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một...

BÀI 7: THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC 0

BÀI 7: THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

1. Thế nào là nhận thức? Quá trình nhận thức diễn ra rất phức tạp, gồm hai giai đoạn: +...