A1. NHIỀU HƠN, ÍT HƠN.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật. – Cách so sánh...