Địa lí 7/Chương 7-8

THIÊN NHIÊN BẮC MĨ 0

THIÊN NHIÊN BẮC MĨ

1. Các khu vực địa hình.  - Địa hình được chia thành 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh...

DÂN CƯ BẮC MĨ 0

DÂN CƯ BẮC MĨ

1. Sự phân bố dân cư. -  Dân số : 415,1 triệu người. Mật độ trung bình vào loại thấp...

KINH TẾ BẮC MĨ 0

KINH TẾ BẮC MĨ

1. Nền nông nghiệp tiên tiến. - Đặc điểm: + Nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển mạnh mẽ, đạt...