Địa lí 6/Chương 1

TỈ LỆ BẢN ĐỒ 0

TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ. – Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản...