Địa lí 12/Chương 1-2

Bài 18: ĐÔ THỊ HÓA 1

Bài 18: ĐÔ THỊ HÓA

1. Đặc điểm a. Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp...