Biểu mẫu

0

Mẫu đơn xin việc

mẫu đơn xin việc dành cho những anh chị có nhu cầu! Đây là mẫu đơn chuẩn

0

Mẫu đơn kiến nghị tập thể

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về ………….)

Kính gửi: …………………………………………………

( Nêu tên cơ quan có thẩm quyền)