Mẫu đơn kiến nghị tập thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về ………….)

Kính gửi: …………………………………………………

( Nêu tên cơ quan có thẩm quyền)

                      – Căn cứ…;

Tên tôi là:……………………………            

Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1.Ông/Bà:……………………………….

Sinh ngày…. tháng….. năm…………….

Giấy CMND:…………………………….. Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

2.Ông/Bà:………………………….. Sinh ngày…. tháng….. năm………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

3.(Liệt kê những cá nhân tham gia)

Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày…………….ủy quyền vì mục đích gì………………………………………………………………………………………………………

Thay mặt những cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi nhận thấy, quy định về ……… tại ………… là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………

2./……….

(Đưa ra đề nghị của bạn, nếu có)

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau:………………….. (nêu rõ những chứng cứ, tài liệu để chứng minh)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trả lời