Mẫu đơn giải trình về việc học dưới 8 tín chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN GIẢI TRÌNH

V/v học dưới 8 tín chỉ trong học kỳ

Kính gửi: .…………………………………………………

Tôi tên: ………………………………………. Mã số sinh viên: ……………………. Ngày sinh:…/…../…… Hiện đang học lớp (ngành): …………………. Khóa: ……………….. Hệ đào tạo chính  quy tại khoa …………….. – Trường ………………

Nay, tôi làm đơn này để giải trình lý do về việc học dưới 8 tín chỉ trong học kỳ…… năm học……………………….. như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của ……………………………………………………………….. /.

 

…………., ngày…tháng…năm…

Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Người viết đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA KHOA

 

Trả lời