Mẫu Biên bản thanh lí nghỉ việc

Ngày.......tháng......năm........      

BIÊN BẢN THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

Họ tên:.....................................Số CMND:......................Cấp bởi CA tỉnh...............................................

Phòng ban ....................................................Chức vụ:..............................................................................

Ngày vào làm Công ty:.................................. Hợp đồng số:......................................................................

Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực:.................................................................................................

  1. Kết quả bàn giao công việc:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

  1. Kết quả bàn giao hồ sơ:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

  1. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

  1. Thanh toán chế độ:

Stt

Khoản thanh toán, giảm trừ

Số lượng

Mức

Thành tiền

Ghi chú

1

Các khoản giảm trừ

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

2

Các chế độ nghỉ việc

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

3

Lương và các khoản phụ cấp

 

 

 

-          Ghi chú phần tổng cộng

-          Phần chi tiết theo bảng lương

4

Trách nhiệm bồi thường

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

5

Phí đào tạo

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

6

Phí liên quan tài sản

 

 

 

 

7

Khác

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:............................................................................................

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:.............................

  1. Các hồ sơ chứng từ nhận lại:

Sổ Bảo hiểm xã hội: ...................................................................................................................................  

Hồ sơ cá nhân:............................................................................................................................................

Ý kiến của người nghỉ việc

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ý kiến của Chủ quản

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng HC-NS

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Người nghỉ việc

Chủ quản

Phòng HC-NS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.