Mẫu Biên bản thanh lí nghỉ việc

Ngày…….tháng……năm……..      

BIÊN BẢN THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

Họ tên:……………………………….Số CMND:………………….Cấp bởi CA tỉnh………………………………………..

Phòng ban …………………………………………….Chức vụ:……………………………………………………………………

Ngày vào làm Công ty:……………………………. Hợp đồng số:…………………………………………………………….

Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực:…………………………………………………………………………………….

  1. Kết quả bàn giao công việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Kết quả bàn giao hồ sơ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Thanh toán chế độ:

Stt

Khoản thanh toán, giảm trừ

Số lượng

Mức

Thành tiền

Ghi chú

1

Các khoản giảm trừ

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

2

Các chế độ nghỉ việc

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

3

Lương và các khoản phụ cấp

 

 

 

–          Ghi chú phần tổng cộng

–          Phần chi tiết theo bảng lương

4

Trách nhiệm bồi thường

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

5

Phí đào tạo

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

6

Phí liên quan tài sản

 

 

 

 

7

Khác

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:………………………………………………………………………………..

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:………………………..

  1. Các hồ sơ chứng từ nhận lại:

Sổ Bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………………………………………………………………..  

Hồ sơ cá nhân:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của người nghỉ việc

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của Chủ quản

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của Phòng HC-NS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người nghỉ việc

Chủ quản

Phòng HC-NS

 

Trả lời