Mẫu Biên bản ghi nhớ - Memorandum of Understanding (MOU)

Trước khi hợp tác giữa các bên để chuẩn bị tham gia các chiến lược kinh doanh. Các bên cần thành lập một Biên bản ghi nhớ (tiếng anh là Memorandum of Understanding) hay còn gọi là MOU, để giữ cam kết giữa các bên cho quá trình chuẩn bị thiết lập hồ sơ, pháp lý, hoặc tham gia đấu thầu, thành lập liên danh, v.v...

Sau đây là một Mẫu biên bản ghi nhớ (sau đây gọi là MOU) có nội dung liên quan về đấu thầu:

BIÊN BẢN GHI NHỚ

(Sau đây gọi là MOU)

........., ngày ... tháng ... năm .....

Gói thầu: 

Dự án: 

Biên bản ghi nhớ này (sau đây gọi là MOU) được lập ngày .............. tại Công ty ...................... với sự có mặt và đồng ý của tất cả các bên.

Bên A:  CÔNG TY .................

Địa chỉ: .....................

Mã số thuế:.....................

Điện thoại:.....................

Người đại diện: .....................                                                  Chức vụ: Giám Đốc

Bên B: CÔNG TY .................

Địa chỉ: .....................

Mã số thuế: .....................

Điện thoại: .....................

Người đại diện: .....................             Chức vụ: Giám Đốc

Các bên cùng thỏa thuận và đồng ý ký kết Biên bản ghi nhớ với các nội dung sau:

Điều 1. Quy định chung

 • Các bên tự nguyện thành lập liên danh để tham gia vào quá trình đấu thầu cho gói thầu “ABC thuộc dự án “XYZ”;
 • Tên chính thức của liên danh được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến gói thầu nêu trên với sự đồng ý của tất cả các bên là: Liên danh A-B;
 • Mỗi bên trong liên danh cam kết không đơn phương tham gia hoặc thành lập liên danh với Bên khác để tham gia gói thầu này. Bên liên danh nào tự ý hủy bỏ liên danh hoặc tham gia thành lập liên danh với Bên khác để tham gia gói thầu này phải bồi thường thiệt hại cho các Bên khác trong liên danh và theo quy định của pháp luật.
 • Nếu được trao hợp đồng, không có Bên liên danh nào có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên còn lại. Bên liên danh nào từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình theo thoả thuận phải bồi thường thiệt hại cho các bên khác trong liên danh và các bên liên quan khác (nếu có).
 • Các thành viên trong liên danh đồng ý phân công trách nhiệm thực hiện các công việc trong gói thầu như sau:
 • A Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB phần trạm biến áp.
 • B: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB phần đường dây 110kV.

Điều 2. Quy định khác:

 • Theo MOU này sẽ không cấu thành hoặc tạo lập liên doanh, liên kết hoặc bất kỳ quyền hợp pháp tương tự giữa các Bên hay ủy quyền cho một Bên tham gia với tư cách là đại lý hoặc công ty con của Bên kia. Các bên là các nhà thầu độc lập với nhau. Không Bên nào được phép đại diện cho Bên kia hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thay mặt cho Bên kia mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên đó.
 • Biên bản ghi nhớ này sẽ không thay đổi hoặc sửa đổi trừ khi được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi một đại diện được ủy quyền hợp pháp của mỗi Bên.
 • Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của một Bên sẽ vẫn là tài sản tuyệt đối và duy nhất của Bên đó và việc thực hiện MOU sẽ không trao bất kỳ quyền nào trên giấy phép sử dụng tài sản hoặc quyền sở hữu trí tuệ đó
 • Công ty A sẽ cùng Công ty B phân chia rõ phạm vi tham gia cũng như trách nhiệm cụ thể của từng bên trong hợp đồng Liên danh để trình hồ sơ đấu/chào thầu chính thức cho Chủ đầu tư. Đồng thời cam kết sẽ thực hiện theo đúng cam kết của hợp đồng hợp tác chính thức đó trong trường hợp được Chủ đầu tư giao thầu.

Điều 3. Giải quyết tranh chấp.

Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến Biên bản ghi nhớ này mà không thể giải quyết bằng cách thoả thuận giữa các Bên trong vòng 30 ngày kể từ ngày một Bên nhận được thông báo có liên quan bằng văn bản thì có thể nộp cho Toà án tại Việt Nam để giải quyết. Quyết định của Tòa án sẽ được coi là thẩm quyền cuối cùng, mà các Bên phải tôn trọng và tuân theo.

Điều 4. Xem xét sửa đổi

Các bên cùng thỏa thuận thời gian đánh giá định kỳ các hoạt động và việc thực thi Biên bản ghi nhớ này.

Bất cứ sửa đổi nào trong MOU này được ba bên đồng ý đều phải được thể hiện bằng văn bản và sẽ là một phần của MOU này. Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực kể từ ngày do ba bên xác định.

Điều 5. Hiệu lực của biên bản ghi nhớ.

 • MOU này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • MOU hết hiệu lực trong các trường hợp sau:
 • MOU được thay thế bởi các hợp đồng hoặc thỏa thuận sau đó được ký bởi tất cả các Bên;
 • Dự án bị hủy bỏ hoặc bên khác trúng thầu.
 • Một bên có khả năng phá sản hoặc bị phá sản hoặc mất khả năng thanh toán;
 • Các bên đồng ý với nhau chấm dứt MOU bằng văn bản.

Biên bản ghi nhớ này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty A

Ký tên và đóng dấu

Công ty B

Ký tên và đóng dấu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.