Mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU, DỮ LIỆU
(Số………/TT)

Vào hồi……giờ……ngày ……/……/……… tại……………………………………………1

Chúng tôi gồm:

  1. Đại diện bên giao

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

  1. Đại diện bên nhận

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Tiến hành giao, nhận các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..2

Việc giao nhận kết thúc hồi…..giờ…..ngày ……/……/………

Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản lập thành……bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

1 Địa điểm nơi giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu.

2 Thông tin, hồ sơ, tài liệu giao nhận phải ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, pho to…).

 

 

Trả lời