PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKIN 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKIN

I. CỘNG H2 Tùy theo xúc tác mà sản phẩm của phản ứng ankin cộng H2. – Khi có mặt Ni hoặc Pt làm xúc tác, ankin + H2 tạo...

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG 0

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG

I- SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG Khi đoạn dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ thì trong đoạn...

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 3

  I. Nhóm Cacbon: – Vị trí: nhóm IVA; thành phần: C, Si, Ge, Sn, Pb – Cấu hình e: ns2np2 – Các tính chất biến đổi có quy luật...

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 1

  1. Sự điện li – Sự điện li là quá trình phân li của các chất ra ion. Ví dụ: HCl → H+ + Cl– – Phân loại chất...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP OXI HÓA HOÀN TOÀN ANĐEHIT 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP OXI HÓA HOÀN TOÀN ANĐEHIT

Cũng giống như các hợp chất hữu cơ khác, anđehit dễ dàng tham gia vào phản ứng cháy khi được đốt nóng cùng oxi tạo ra sản phẩm cháy gồm...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THẾ H CỦA NHÓM OH ANCOL 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THẾ H CỦA NHÓM OH ANCOL

1. Tính chất chung của ancol Tác dụng với kim loại kiềm TQ: R(OH)a+aNa→R(ONa)a+a2H2↑R{{(OH)}_{a}}+aNa\to R{{(ONa)}_{a}}+\frac{a}{2}{{H}_{2}}\uparrow (Nhận biết ancol) Ví dụ:  2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑                                              natri etylat...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TÍNH AXIT CỦA AXIT CACBOXYLIC 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TÍNH AXIT CỦA AXIT CACBOXYLIC

  I. SO SÁNH TÍNH AXIT GIỮA CÁC PHÂN TỬ AXIT – Phân tử axit có nhóm cacbonyl C=O là nhóm hút e mạnh nên làm giảm mật độ e...

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ AXIT CACBOXYLIC 0

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ AXIT CACBOXYLIC

  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI 1. Định nghĩa Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –COOH liên kết với gốc hiđrocacbon, với H hoặc...

ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG CỦA ANĐEHIT 0

ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG CỦA ANĐEHIT

  I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG 1. Oxi hóa nhẹ ancol bậc 1:       RCH2OH+CuO→toRCHO+Cu+H2O 2. Điều chế qua ancol không bền – Cộng H2O vào C2H2:        ...